Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Olesya Gryshko
IČO: 04574907
se sídlem: Lužni 2123, Kamenice, 251 68 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Olesya Gryshko se sídlem: Lužni 2123, Kamenice, 251 68 identifikační číslo: 04574907, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mujpampas.cz či mujpampas.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. O registraci 

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webových stránkách. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z webového rozhraní obchodu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.
Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do týdne a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 1900 kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@mujpampas.cz.

 

3. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva  

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.
Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.
Záměna květin

Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 25 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu.

V případě nutné záměny vyšší než 25 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

 

4. Druhy dopravy 

Dodavatel je zároveň i přepravcem. Zboží je doručeno na sjednané místo a vydáno příjemci v přepravní lhůtě, na které se kupující a prodávající dohodli. Informace o místě, příjemci a přepravní lhůtě předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.
Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě. Není-li příjemce přítomen, může dopravce vydat zboží proti písemnému potvrzení i jiné osobě, která se nachází na sjednaném místě. Toto neplatí, pokud si kupující v objednávce písemně vymíní, že zboží musí být předáno příjemci do vlastních rukou. Dopravce není povinen kontrolovat totožnost příjemce.

V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat sdělení dalších instrukcí. Cenu za plnění dalších instrukcí hradí kupující. Nebudou-li další instrukce dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu. Vrácen zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle tarifů z ceníku.
Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na jedné z provozoven nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

 

5. Záruka a reklamace

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na telefonní číslo uvedené na webových stránkách anebo na mail: info@mujpampas.cz a to bez zbytečného odkladu po té, kdy měl možnost si zboží prohlédnout. Reklamace přijímáme nejpozději do 24 hodin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

 

6. Doručení a dodací podmínky 

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
Způsoby úhrady
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.
osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru.

BEZPEČNOST
Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

Obchodní podmínky jsou platné od 1.01.2021 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

 

7. Elektronická  komunikace 

Vyloučení odpovědnosti 
Informace obsažené v e-mailu nebo v jeho přílohách jsou důvěrné a jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Nejste-li označeným adresátem, není povoleno tento email užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. V takovém případě e-mail a jeho kopie odinstalujte z Vašeho systému. Webová stránka neodpovídá za jakoukoliv škodu, vadu nebo jakoukoliv jinou majetkovou nebo nemajetkovou újmu způsobenou zejména, nikoliv však výlučně modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.
V případě, že je e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si Webová stránka následující práva:
1. Jakákoliv smlouva nebo její dodatek je uzavřen pouze a výlučně za kumulativního splnění následujících podmínek:
a) Byla dosažena domluva o všech náležitostech smlouvy (vyloučeno je zejména uzavření jakékoliv smlouvy bez ujednání všech náležitostí s přihlédnutím k následnému chování stran)
b) Smlouva musí být uzavřena výlučně v písemné formě
c) Smlouva musí být podepsána oprávněnými osobami ze strany Webové stránky
2. Webová stránka při uzavírání smlouvy postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy a stanovami s tím, že smlouva musí být za Webová stránka odsouhlasena nebo schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci, případně také orgány společnosti, a proto se může stát i v případě, kdy si zástupci stran vzájemně vyjednávají jednotlivé obsahové náležitosti smlouvy, že kompetentní osoby Webové stránky navržené znění smlouvy neodsouhlasí a Webová stránka v takovém případě ukončí z tohoto spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy.
3. Webová stránka si výslovně vyhrazuje právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to i bez spravedlivého důvodu.
4. Odesílatel e-mailu tímto informuje, že není oprávněn uzavírat za Webová stránka žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen Webová stránka a takové pověření nebo zmocnění byly adresátovi e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy.
5. V případě, že obchodní jednání obsahuje nabídku a pokud je odesílatel tohoto emailu na základě výše uvedeného oprávněn za Webová stránka uzavřít smlouvu, je adresát nabídky oprávněn nabídku bezodkladně přijmout. Odesílatel e-mailu (nabídky) však vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta (příjemce nabídky) s dodatkem či odchylkou. Výslovně je Webová stránka vyloučena odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky. Webová stránka si dále vyhrazuje právo, že nabídka ze strany Webová stránka může být Webová stránka i ve lhůtě určené pro její přijetí.
6. Webová stránka ve všech smluvních ujednáních na sebe nepřebírá riziko změny okolností.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mujpampas.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, demografické údaje a údaje o poloze, adresa elektronické pošty, názory zákazníků, připomínky a / nebo recenze, telefonní číslo a platebních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  9.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

11.1. Kupující, který je spotřebitelem, má při objednávce zboží některým prostředkem komunikace na dálku v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží.

11.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

11.3.Odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději 14. den předáno k doručení prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující adresovat na adresu kterékoli provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@mujpampas.cz.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

11.5. Ve lhůtě čtyř (4) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

11.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11.3. obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 11.5. obchodních podmínek, a to poštovní poukázkou určenou na adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu při uzavření kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Prodávající není povinen k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí prodávajícímu v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět

11.7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.8. Kupující je oprávněn (nikoliv povinen) použít pro odstoupení od smlouvy vzorový formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy přiložený k těmto obchodním podmínkám. Formulář k vyplnění je zde.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jaurisova 515/4, Praha 4; adresa elektronické pošty info@mujpampas.cz.